Verkeerskundige projecten De Bilt

 

 

Het is al weer even geleden dat de gemeente-raad het plan voor de verkeerscirculatie in De Bilt vaststelde, eind 2014 om precies te zijn. De raad kon dit doen na de uitgebreide inbreng van een groep van belanghebbenden en honderden inwoners van het dorp. De inzet van het plan: samenhang en balans in de wegen-structuur en daarbij De Bilt bereikbaar, veilig en leefbaar houden. In deze nieuwsflits aandacht voor hoe en wanneer we dat willen bereiken, inclusief andere vastgestelde verkeersprojecten in het dorp.

Verkeer is een boeiend maar complex fenomeen. Als voetganger, fietser, automobilist of reiziger nemen we er elke dag aan deel. We willen veilig en snel van A naar B komen, onze fiets of auto kwijt kunnen en er geen overlast van hebben. Verander je iets aan de inrichting en capaciteit van een straat, dan heeft dat meteen gevolgen voor het verkeer in de omgeving. Geef je voorrang aan het ene vervoermiddel, dan komt een andere tekort want de ruimte is beperkt. En allemaal willen we De Bilt bereikbaar, veilig en leefbaar houden.

 

Afweging van belangen

Een structuur van wegen is dus een permanente afweging van belangen. Een kwestie van de pijn zo goed mogelijk verdelen. Vandaar dat de gemeenteraad er in 2014 op heeft toegezien, dat het verkeers-circulatieplan met als titel ‘Wat beweegt de kern De Bilt?’ pas werd gemaakt na uitvoerige inbreng van de Biltenaren zelf.

 

Oplossingen

Het verkeerscirculatieplan voor De Bilt (VCP) is een set van samenhangende maatregelen die bijdragen aan de meest optimale manier van verkeersafwikkeling.

De belangrijkste oplossingen uit het VCP zijn:

  • Doorstroming verkeer rond Dr. Letteplein
  • Betere ontsluiting van het dorp
  • Tegengaan van sluipverkeer

Naast de projecten uit het VCP staan er nog enkele andere verkeersprojecten op het punt van beginnen, die bijdragen aan een betere afwikkeling van het verkeer en/of de leefbaarheid in het dorp. Dit zijn:

  • Doorfietsroute Biltse Rading
  • Verbetering kruising Soestdijkseweg Zuid
  • Parkeeroplossing Dorpstraat
  • Bredere fietstunnel Kapelweg

In deze nieuwsflits laten we alle 7 projecten kort de revue passeren.

 

Doorstroming verkeer rond Dr. Letteplein

In de oude situatie liet de doorstroming van- en veiligheid in het verkeer sterk te wensen over. De aanleg van vrij liggende fietspaden maakt de kruising veiliger voor fietsers.

Andere belangrijke verbeteringen zijn het aanleggen van meer parkeerplaatsen en bredere trottoirs en het vervangen van verouderde verkeerslichten. De verkeerssituatie is intussen aangepast. De gemeente werkt in het najaar van 2017 de directe omgeving af.

 

Betere ontsluiting van het dorp

Met het doortrekken van de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg richting de Biltse Rading ontlasten we de andere invalswegen voor de kern De Bilt, zodat het verkeersaanbod zich beter over de beschikbare ruimte verdeelt. We verwachten de aansluiting in 2018 te maken.

 

Tegengaan van sluipverkeer

Deze maatregel betreft het instellen van éénrichtingsverkeer op enkele invalswegen. Via de Blauwkapelseweg en Dorpstraat kan enkel nog het dorp ingereden kan worden. Via de Looydijk en (de te verlengen) Prof. Dr T.M.C. Asserweg alleen nog dorp uit. Hiermee verdelen we het verkeer nog beter over de beschikbare wegen. Dit maakt het dorp minder aantrekkelijk voor sluipverkeer.

Deze eenrichtingsmaatregelen bekijken we in samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen en kunnen ingesteld worden na de aanpassing van de kruising Soestdijkseweg Zuid met de Dorpstraat en na de aansluiting van de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg op de Biltse Rading.

 

Doorfietsroute Biltse Rading

In het fietsnetwerk van de gemeente De Bilt is de route vanaf de Biltse Rading via het Beukenlaantje naar De Leijen een van de belangrijkste fietsverbindingen. Deze route willen we nog beter geschikt maken voor de fiets. De periode van uitvoering is afhankelijk van de subsidiebeschikking door Provincie Utrecht, die meebetaald aan de verbetering van deze fietsroute.

 

Verbetering kruising Soestdijkseweg Zuid

De aanpassing van de kruising van deze weg nabij de Dorpstraat en De Holle Bilt is een belangrijke verbetering in de verbinding tussen het Berg en Boschterrein in Bilthoven en het Utrecht Science Park. Langs deze verbinding stimuleert de gemeente De Bilt kennisinnovatieve bedrijvigheid en een hoogwaardige verbinding tussen NS-station Bilthoven en de Uithof voor fiets, auto en openbaar vervoer.

De nieuwe kruising draagt bij aan de verbetering van de bereikbaarheid van wijken en bedrijven, de oversteekbaarheid, het voorkomen van filevorming en betere omstandigheden voor het openbaar vervoer. Leefbaarheid, verkeersveiligheid en het behoud van het karakter van de Soestdijkseweg zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. De kruising wordt in de winter van 2017 aangepast.

 

Parkeeroplossing Dorpstraat

Dagelijks parkeren forenzen rond de Dorpstraat hun auto om verder te reizen met de bus. Dat zorgt voor een hoge parkeerdruk en overlast voor de buurt. Gemeente De Bilt en de Vereniging Oude Dorp werken samen aan een oplossing. In het najaar van 2017 besluit het college van burgemeester en wethouders hierover.

 

Bredere fietstunnel Kapelweg

Provincie Utrecht start in de tweede helft van 2019 met de verbreding van de fietstunnel in de Kapelweg onder de Utrechtseweg door. Deze tunnel is nu te smal voor het groeiende aanbod aan fietsers en voetgangers. Provincie Utrecht heeft middelen beschikbaar om deze tunnel te vervangen. Zo ontstaan een bredere en veiligere tunnel voor het langzaam verkeer.

 

Meer informatie

Het Verkeerscirculatieplan ‘Wat beweegt de kern De Bilt?’ is een uitwerking van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan. Beide plannen vindt u onder VCP De Bilt op www.debilt.nl/projecten. Vragen en opmerkingen kunt u kwijt bij de verkeerskundige van de gemeente, Wouter Le Fèvre, bereikbaar via w.lefevre@debilt.nl of telefonisch op (030) 22 89 411.

|

Bijlage

  1. Nieuwsflits Verkeersprojecten De Bilt.pdf 23-10-2017 15:30:27