Plangrenzen omgevingsvisie: bebouwde kom kern De BIlt

Aanpassing plangebied omgevingsvisie

20171127Kaartgebied_...

De gebiedsconferentie heeft aanleiding gegeven het plangebied voor de omgevingsvisie kern De Bilt aan te passen. Het nieuwe plangebied beperkt zich tot de bebouwde kom van de kern De Bilt.

 

Eerder waren de plangrenzen bepaald door de aanwezige infrastructuur, de gemeentegrens en de plangrenzen die in de aanliggende gebiedsvisies werden gehanteerd; te weten de gebiedsvisie West en gebiedsvisie Zuid. Op de gebiedsconferentie hebben meerdere mensen en partijen ons gevraagd waarom bepaalde delen juist wel of niet waren meegenomen.

 

Naar aanleiding daarvan is nogmaals goed naar het plangebied en de vraagstukken gekeken:

  • Er is besloten het plangebied van de pilot te beperken tot de bebouwde kom van De Bilt.
  • Dit betekent dat het buitengebied niet meegenomen wordt bij de omgevingsvisie. De discussie over dit buitengebied, is zodanig anders dat deze lastig te combineren is met de discussie over de kern.
  • Daarnaast wordtop dit moment het eerder vastgestelde herinrichtingsplan voor de Voorveldse Polder (destijds opgesteld in het kader van de Herinrichting Groenraven-Oost) door de provincie Utrecht en andere betrokken partijen (zoals Utrechts Landschap en gemeente) onder de loep genomen om te kijken of het plan nog steeds kan worden uitgevoerd zoals destijds bedacht.Om deze discussie nu ook nog eens binnen de gemeente over te doen is niet wenselijk.
  • Uiteindelijk zal bij de inwerkingtreding van de omgevingswet het verplicht worden om voor het gehele grondgebied van de gemeente een omgevingsvisie te hebben. Het buitengebied zal dan bij dit proces uiteraard worden meegenomen.
  • Het betekent ook dat de gebieden Kloosterpark en Weltevreden wel worden meegenomen in de omgevingsvisie. Deze gebieden zijn onderdeel van de bebouwde kom en veel vraagstukken die worden opgehaald voor kern De Bilt hebben ook betrekking op de deze gebieden, waardoor het wenselijk is ze bij het proces te betrekken.

 

Daarnaast is het natuurlijk zo dat vraagstukken zich nooit precies aan plangrenzen houden; de omgevingsvisie zal daarom evengoed een wisselwerking hebben met gebieden buiten de bebouwde kom.

|