Samen bouwen aan de Omgevingsvisie!

DeBiltsamenbouwenomg...

Na een periode van informatie ophalen, gesprekken voeren en inventariseren zijn we op het punt aanbeland dat we samen aan de Omgevingsvisie voor de kern De Bilt gaan bouwen.

 

Aanleiding

In de kern De Bilt zijn we bezig met een ingrijpend pilotproject: de omgevingsvisie. Deze website maakt deel uit van de pilot. Doel van het project is om samen met bewoners, ondernemers, organisaties en directe partners een omgevingsvisie voor het dorp te ontwikkelen. Met de pilot bereiden we ons in de gemeente ook voor op de Omgevingswet die naar verwachting per 2021 in werking treedt. Met die wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken. Ook biedt de wet straks meer ruimte voor lokale initiatieven en maatwerk. De pilot sluit bovendien mooi aan op de weg die de gemeente De Bilt is ingeslagen naar meer gebiedsgericht werken.

 

Vraaggericht

In deze pilot kiezen we voor een compleet andere aanpak dan we altijd deden. Gebruikelijk was dat de gemeente haar toekomstvisie in concept zelf opstelde vanuit de sectoren zoals verkeer, groen, economische zaken etc. en deze vervolgens besprak via inspraak met haar inwoners. Nu hebben we eerst de belangrijkste vraagstukken opgehaald bij inwoners, bedrijven, verenigingen, instellingen, maar ook bij de gemeente zelf: wat gaat er niet goed en moet er beter (geregeld) worden? Welke toekomstige ontwikkelingen ziet u gebeuren waar we op moeten inspelen? Hieruit komen vraaggericht die zaken naar voren waarvan de Biltse samenleving vindt dat ze verbeterd moeten worden. Vervolgens gaan we gezamenlijk bepalen in welke richting we deze zaken willen verbeteren en hoe en door wie dat gedaan kan worden.

 

Voorbereidend werk

Interviews met diverse ‘sleutelfiguren’ uit De Biltse samenleving en met partners van de gemeente leverden ruim 300 vraagstukken op. Op de gebiedsconferentie van 2 oktober jl. hebben circa 140 bewoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, de gemeente en haar directe partners in workshops met allerlei uiteenlopende thema’s deze vraagstukken verder uitgewerkt. De opbrengsten zijn verwoord in gespreksonderwerpen met stellingen, waarop iedereen tot in februari 2018 kon reageren via een internetconsultatie. Een aantal van deze onderwerpen is ook besproken met bezoekers van wijkrestaurant Bij de Tijd, de Ricoraad van basisschool De Rietakker en jongeren via jongerenwerk van MENS De Bilt.
 

Waar staan we nu?
Na de verdiepende gesprekken en internetconsultatie tekenen zich steeds duidelijker de belangrijkste omgevingsvraagstukken (issues) af. Samen met bewoners, ondernemers en organisaties werken we die issues verder uit in de concept-omgevingsvisie, waarbij we focussen op wat we gezamenlijk willen bereiken en hoe we dat mogelijk kunnen maken. Dit doen we tijdens een of meer brede bijeenkomsten medio mei 2018. Uitnodigingen en informatie over aanmelding voor deze bijeenkomst(en) volgen in april.


In de daaropvolgende fasen zal de ontwerp-omgevingsvisie worden opgeleverd, inspraak en besluitvorming plaatsvinden. 

|