Opbrengsten

Op deze pagina staat de samenvatting van de allereerste inventarisatie (stap 1). Deze inventarisatie vormde de kapstok voor de gebiedsconferentie (stap 2). We hebben daarna de lijst verder aangescherpt middels de internetconsultatie (stap 3). Uiteindelijk hebben we deze verwerkt in een paar issues (stap 4).

 

 • INVENTARISATIE (STAP 1)
 • GEBIEDSCONFERENTIE (STAP 2)
 • INTERNETCONSULTATIE (STAP 3)
 • ISSUES (STAP 4)

Inventarisatie (stap 1)

Als eerste stap zijn er vraagstukken opgehaald. Dit is de eerste, cruciale, fase in de aanpak van de omgevingsvisie. Zij zijn de verankering.

De vraagstukken zijn op twee manieren opgehaald. Er zijn 25 interviews gevoerd met mensen in de kern De Bilt. De meeste gesprekken vonden bij hen thuis of op kantoor plaats. Het gaat immers om hun directe leefomgeving. Het zijn professionals, inwoners, ondernemers en organisaties die veel weten over allerlei aspecten in de kern.

Vervolgens zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers van de vakafdelingen van de gemeente, een kopgroep uit de gemeenteraad, het Waterschap, Mens De Bilt, de GGD, Provincie Utrecht en de ODRU. Daaruit zijn ook vraagstukken opgehaald. Zo is er een lijst ontstaan van in totaal 328 vraagstukken.

 

Analyse van de vraagstukken

De Bilt is een prettig dorp om te wonen en te werken. De inwoners vinden leefbaarheid en woonkwaliteit belangrijk. De vraagstukken die we hebben opgehaald moeten in dit licht gezien worden.

In totaal zijn er 328 vraagstukken opgehaald en gecategoriseerd. Ze gaan over hoe het wonen en werken is in de kern De Bilt, waar de verkeersproblemen zijn, hoe de samenleving functioneert en dat er behoefte is aan ontmoetingsplekken. Hoe de bewoners en bedrijven samen werken met de gemeente. Hieronder is per thema (hoofdcategorie) een samenvatting opgenomen van de vraagstukken. Deze thema’s zijn: gebouwde omgeving/gebouwen, dagelijkse leefomgeving, de rol van de overheid, verkeer, samenleven, functies, bevolking en duurzaamheid.

Naar de lijst met vraagstukken (EXCEL, 150 KB) NB: geanonimiseerd

 

Samenvatting

 

Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand)

De druk op de woningmarkt is een zorg, zeker in combinatie met de beperkte ruimte voor nieuwbouw. Starters, mensen met lagere inkomens, ouderen: het is lastig een betaalbare woning te vinden. Ook onder invloed van de druk uit Utrecht. Er is een gevoel van een ‘Biltse woningmarkt’, mensen komen vaak specifiek op De Bilt af, dan is het frustrerend als je niets kunt vinden. De functiemenging (De Bilt heeft vrij veel bedrijven in de kern) is een kracht en een potentieel probleem. Het maakt het dorp levendig maar er zijn ook conflicten.

Er zijn veel meningen over gebouwen die misschien een rol voor de bredere samenleving kunnen vervullen. Waarom is er hier en daar leegstand? Waarom wordt een specifieke functie niet gefaciliteerd? Er is een ‘publiek beeld’ van de beschikbare gebouwen en men denkt  er over na.

Een opvallend punt is het ontbreken van een goede daghoreca faciliteit. Een plek waar je koffie kunt drinken en lunchen en waar je kunt werken, vergaderen of met iemand afspreken.

Naar de lijst met vraagstukken Gebouwde omgeving (PDF, opent in een nieuw venster) 

 

Dagelijkse leefomgeving (openbare ruimte, groen, kwaliteit)

De geïnterviewden zijn niet te spreken over de openbare ruimte in De Bilt. Het gaat dan ten eerste over het conflict tussen auto’s en langzaam verkeer. Denk daarbij aan het evenwicht in ruimtegebruik (te veel ruimte voor de auto) en aan conflicten op de weg. Ten tweede vindt men de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte te laag en wordt het gebrek aan ontmoetingsplekken in de openbare ruimte verschillende keren genoemd. Ten derde is er te weinig ruimte voor kinderen en de jeugd om te spelen en om te bewegen. Het gebrek aan bruikbaarheid van het openbaar groen is een belangrijke tekortkoming.

Naar de lijst met vraagstukken Leefomgeving (PDF, opent in nieuw venster)

 

De rol van de overheid (procedures, regels, houding, ruimtelijke ordening, communicatie burger – overheid)

Veel van de opgehaalde vraagstukken gaan over de rol van de overheid.  Er zijn allerlei conflicten waar inwoners tegenaan lopen. Deze hangen samen met keuzevragen die bij de overheid liggen, meestal gerelateerd aan de ruimtelijke ordening. Denk aan verkeer, wonen, ruimte voor functiemenging, hergebruik van gebouwen, etc.  Uit deze vraagstukken komt het beeld naar voren dat tot nu toe onvoldoende gelukt is duidelijk beleid neer te zetten.

Ook gaat het over de houding of de omgangsvormen van de gemeente en de samenleving. Dit vraagstuk is niet nieuw en bij de gemeente al eerder geconstateerd. Het heeft mede tot gevolg dat de gemeente de keuze heeft gemaakt voor gebiedsgericht werken en de gemeentelijke organisatie daarop aan te passen. De invoering hiervan is begonnen. Deze vraagstukken laten zien dat deze stap ook echt nodig is.

Daarnaast ervaren mensen een communicatieprobleem.  De mensen die we gesproken hebben zijn, naar verhouding, betrokken bij het publieke debat en kunnen dus de weg vinden. Toch constateren zij dat er onvoldoende duidelijke communicatie is. Men wil ‘in gesprek’ met de gemeente en dat lukt onvoldoende.

Naar de lijst met vraagstukken Rol van de overheid (PDF, opent in nieuw venster)

 

Verkeer (parkeren, langzaam verkeer, veiligheid, verkeerssysteem)

Verkeer is samen met wonen het belangrijkste inhoudelijke vraagstuk. Er is in de afgelopen jaren een verkeersdiscussie gevoerd, dat heeft geleid tot het Verkeers Circulatie Plan. Toch heeft men de indruk dat die discussie niet tot keuzes geleid heeft. Dit werkt door op de vraagstukken.

Er zijn systeemproblemen die ertoe leiden dat er in de kern De Bilt sluipverkeer is. Voor een deel heeft dit te maken met de ligging in de stedelijke regio (het is immers altijd druk) en er stedelijke/regionale verbindingen door de kern gaan. Er zijn ook zeer specifieke problemen; zo parkeren bezoekers aan Utrecht in sommige buurten in de kern De Bilt. 

Het conflict auto/fietser wordt veel genoemd. Er zijn zowel voor fietsers als voor auto’s doorgaande stromen door De Bilt, en dit probleem is onder andere daardoor groter dan je op grond van de eigen mobiliteit zou verwachten.  

Bijna alle openbare ruimte is verkeersruimte, waardoor het verkeer opdringerig aanvoelt. Verblijfsplekken zijn schaars zoals ook al bij het onderwerp openbare ruimte geconstateerd was.

Naar de lijst met vraagstukken Verkeer (PDF, opent in nieuw venster)

 

Samenleven (ontmoeten, cultuur, sociale samenhang)

In de Bilt kies je voor een dorpse manier van wonen. Ontmoeten van mensen en sociale samenhang zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Een vraagstuk is het ontbreken van speelgelegenheden voor kinderen, van ontmoetingsplekken in de openbare ruimte en daghoreca. Er is een discrepantie tussen de dorpse manier van leven en de ‘volgepakte’ openbare ruimte. Dit vraagstuk komt via verschillende invalshoeken terug.

Het onderhouden en versterken van sociale verbanden en een stimulerende rol daarin van de overheid worden veel genoemd. De vraagstukken lopen vrij sterk uiteen. De insteek vanuit de ruimtelijke kant (plekken, voorzieningen), versterking van het organiserend vermogen van de samenleving en de vraag naar een sterkere stimulerende rol van de overheid keert regelmatig terug. De scholen willen wel een wat zwaardere rol vervullen in het bevorderen van de sociale samenhang. 

In beperkte mate wordt er gewezen op een mogelijke grotere rol van cultuur voor het versterken van de sociale samenhang.

Naar de lijst met vraagstukken Samenleven (PDF, opent in nieuw venster)

 

Functies (voorzieningen, cafés en horeca, winkels, sport en beweging, economie)

Er is een beperkt aantal vraagstukken genoemd rond voorzieningen. Daghoreca en sport (binnen en buiten) worden als specifieke onderwerpen genoemd. Deze spelen ook in het kader van de behoefte aan meer ontmoetingsplekken.

Winkels zijn wel een zorgpunt, maar eerder vanuit de vraag of het huidige aanbod kan blijven bestaan dan dat er nu tekorten zouden zijn. En natuurlijk ook de ‘uitstraling’ van de winkels als onderdeel van de matige kwaliteit van de openbare ruimte

De vraagstukken over economie hebben vaak te maken met de overheid. Beter contact, snellere afspraken, kortere lijnen zijn de thema’s die hier genoemd worden. Deze vraagstukken gaan over procedures, regels, houding en het maken van keuzes.  Winkeliers wijzen daarnaast op het grote belang van parkeren voor de deur.

Naar de lijst met vraagstukken Functies (PDF, opent in nieuw venster)

 

Bevolking (demografie/doelgroepen, jeugd, gezondheid)

Demografische vraagstukken richten zich op het evenwicht in de bevolkingsopbouw. Deze is behoorlijk gelijkmatig en dat is een kracht van kern De Bilt. Maar hoe hou je dat zo? Kunnen starters/jonge gezinnen het wel blijven betalen? Velen maken zich zorgen over de beschikbaarheid van betaalbare woningen.

Er is relatief veel jeugd in De Bilt. De dorpse manier van wonen heeft voor hen nadelen, er is te weinig te doen. En de voordelen van veel ruimte en groen, zijn er niet echt voor jongere kinderen, ze kunnen te weinig buiten bewegen. Een zorg die ook in verband wordt gebracht met gezondheid. Er zijn geen concrete vraagstukken over de gezondheidssituatie in De Bilt opgehaald, behalve de samenhang met de weinige mogelijkheden voor beweging.

Naar de lijst met vraagstukken Bevolking (PDF, opent in nieuw venster)

 

Duurzaamheid

Een verzameling vraagstukken over de moderne milieuthema’s: verduurzaming van de woningvoorraad, klimaatadaptatie, luchtkwaliteit, veranderende mobiliteitspatronen. Geen van deze springt eruit.

Naar de lijst met vraagstukken Duurzaamheid (PDF, opent in nieuw venster)

 

Beleef gebiedsconferentie Kern De Bilt mee! (stap 2)

Zo’n 140 bewoners, ondernemers, ambtenaren, raadsleden en organisaties uit kern De Bilt waren op 2 oktober 2017 in het H.F. Witte Centrum voor de gebiedsconferentie over de omgevingsvisie voor kern De Bilt.

Aan het begin van de conferentie riep kernwethouder Anne Brommersma iedereen op zijn of haar ideeën over de kern De Bilt vooral kenbaar te maken. De thema’s in de omgevingsvisie worden namelijk bepaald door vraagstukken uit de samenleving. Daarnaast benadrukte zij dat ondernemers, organisaties, professionals, bewoners en de gemeente de omgevingsvisie vooral ‘samen’ moeten maken. Alle partijen gaan dus samen aan de slag!

Er kwamen veel onderwerpen aan bod. De bezoekers gingen met elkaar in gesprek en wisselden ideeën uit tijdens de verschillende workshops.

De thema’s van de workshops lopen uiteen van onderwerpen als duurzaamheid en functiemenging tot groen en ontmoeting rondom de scholen. In deze terugblik vindt u een korte samenvatting van de verschillende uitkomsten per thema. 

Lees hier het hele verslag! (let op PDF opent in een nieuw venster)

Bijlage:

 1. terugblik-verslagWEB.pdf 22-11-2017 17:47:56
 2. Boetzelaerpark-verslagwebsite.pdf 21-12-2017 17:48:27
 3. Functiemenging1-verslagwebsite.pdf 21-12-2017 17:48:27
 4. Functiemenging2-verslagwebsite.pdf 21-12-2017 17:48:27
 5. Groen1-verslagwebsite.pdf 21-12-2017 17:48:27
 6. Groen2-verslagwebsite.pdf 21-12-2017 17:48:27
 7. Hessenweg1-verslagwebsite.pdf 21-12-2017 17:48:27
 8. Hessenweg2-verslagwebsite.pdf 21-12-2017 17:48:27
 9. HFWitte1-verslagwebsite.pdf 21-12-2017 17:48:27
 10. HFWitte2-verslagwebsite.pdf 21-12-2017 17:48:27
 11. Jasmijnstraat1-verslagwebsite.pdf 21-12-2017 17:48:27
 12. Jasmijnstraat2-verslagwebsite.pdf 21-12-2017 17:48:27
 13. Ontmoeten1-verslagwebsite.pdf 21-12-2017 17:48:27
 14. Ontmoeten2-verslagwebsite.pdf 21-12-2017 17:48:27
 15. Parkeren1-verslagwebsite.pdf 21-12-2017 17:48:27
 16. Parkeren2-verslagwebsite.pdf 21-12-2017 17:48:27
 17. Samenwerken1-verslagwebsite.pdf 21-12-2017 17:48:27
 18. Samenwerken2-verslagwebsite.pdf 21-12-2017 17:48:28
 19. Schoolomgeving1-verslagwebsite.pdf 21-12-2017 17:48:28
 20. Schoolomgeving2-verslagwebsite.pdf 21-12-2017 17:48:28
 21. Stresstest-verslagwebsite.pdf 21-12-2017 17:48:28
 22. Verduurzamenwoning-verslagwebsite.pdf 21-12-2017 17:48:28
Internetconsultatie (stap 3)

Wateroverlast

Bevorderen dat bewoners hun tuin niet vol leggen met tegels lijkt mij een zeer noodzakelijke eerste stap. 
Bij gebrek aan meerdere antwoordmogelijkheden: ik vind het een verantwoordelijkheid voor zowel inwoners als gemeente, inwoners hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen voor groene en waterbergende tuinen en daken, gemeente bij de (her)inrichting van openbare ruimte. 
De gemeent en zijn inwoners staan samen aan de lat om wateroverlast te voorkomen. Een keer wat water op de straat en in de tuin is niet zo erg maar als het je huis binnen stroomt wordt het minder leuk. De gemeente kan op de klimaat effect atlas zien waar er teveel water op straat komt te staan. Daarnaast kan de gemeente burgers motiveren om hun tuinen minder te bestraten, hemelwater afvoeren af te koppelen en de ontwikkeling van groene daken te subsidieren. Dat is niet alleen goed tegen wateroverlast maar ook voor de leefomgevingskwaliteit en biodiversiteit in de bebouwde omgeving. In Duitsland is men zelf verantwoordelijk voor het bergen van water wat op je eigen perceel valt. Hierdoor is het assortiment bij Doe het zelf zaken en Bouwmarkten om water te bergen veel groter. 
Een interessant onderwerp! Ik wil graag meer mogelijkheden aanvinken, maar dat kan helaas niet. Natuurlijk moet de overheid bij herinrichting zich maximaal inspannen om wateroverlast te voorkomen EN ervoor te zorgen dat er meer water in de bodem wordt opgenomen (het grondwaterpeil moet drastisch omhoog). Maar ook de particulieren moeten water laten opnemen in hun tuinen. Ik ben bereid hierin te investeren en daarvoor de nodige maatregelen te nemen. De bewoners kunnen echt heel veel zelf bereiken. MAAR, let op: wat is OOK wateroverlast? Ik heb deze winter vaak enorme stukken wegdek blank zien staan. Oorzaak? Een verstopt (geblokkeerd) putje door bladeren. In de herfst en in de eerste helft van de winter moet de gemeente vaker dan normaal de putjes laten leegzuigen!!! 
Ik denk dat zowel bewoners als de gemeente actiever wateroverlast moeten beperken. Een onverharde tuin voorkomt eerder dat het water de weg op stroomt en iedereens probleem wordt. Max 1/3e verhard oppervlak per tuin lijkt me een redelijke hoeveelheid. In de openbare ruimte is denk ik nog heel veel te verbeteren. In De Bilt zijn erg weinig sloten, greppels en infiltratieplekken (zoals wadi's). En er zijn veel verharde bermen, parkeerplaatsen, pleinen en overhoeken. Allemaal gemiste kansen. Boomspiegels zijn vaak opgesloten in een stoepband waardoor er geen water in loopt, terwijl ze bovendien in veel gevallen wat groter zouden kunnen en dan ook wat meer water kunnen absorberen. Beter voor de boom ook. Zet er bodembedekkers in en je hebt nauwelijks onderhoud en een aangekleed straatbeeld. 
Ik heb al een plantsoen geadopteerd waarin ik zorg voor veel beplanting en neem daarmee al mijn verantwoordelijkheid. Ik zie het geenszins zitten om meer te betalen. De gemeente heeft zelf enorm bezuinigd op groen, waardoor de gemeentelijke grond arm is en het water zo de stoep op loopt. M.i. dient de gemeente bij herinrichting meer rekening te houden met wateroverlast en daarnaast weer meer te investeren in het gemeentelijk groen. 
Ik vind de poll niet helemaal fair. Het neigt om je te laten kiezen om je eigen tuin te verbouwen. Anders voel je je bezwaard, of je moet meer belasting gaan betalen. Ik denk dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente zelf, die hier voor gespaard zou moeten hebben. Zij moeten dit voortijdig zien aankomen. En de burger kan daarbij ook zijn steentje bijdragen, door zelf zijn tuin iets minder te betegelen en iets meer te beplanten. In sommige gemeentes geven ze gratis regentonnen weg, of zwaar gesubsidieerd. Of ze helpen mee door een plantendak te financieren. Maar in deze poll zie ik alleen maar staan: de burger mag betalen voor het grote probleem. Mijn tuin heeft al veel planten. Ik hoop dat meer buren dit voorbeeld volgen. Dat zou al veel schelen. De overheid moet zijn verantwoording nemen en de speeltuinen aanpakken en de openbare ruimte. Daar zijn zij voor. 
Ik vind het lastig om hier actief aan bij te dragen, omdat ik op een etage woon, in een huurhuis. Toch vind ik het wel belangrijk om ook zelf iets te doen als dat mogelijk is. Daarnaast zou het heel fijn zijn als de speeltuintjes wat meer water konden opvangen. Bijvoorbeeld met een zandondergrond ipv tegels. Of gewoon natuurspeelplaatsen. 
Primair is het de taak van de gemeente en provincie. Het voorstel om er meer geld voor te vragen is de vraag stellen of we slecht gevoerd beleid maar moeten belonen. Niet dus. Dit alles is al jaren te voorzien geweest. Achterstallig onderhoud is het. Laat ze een overloop gebied in de groenstrook langs de ecologische hoofdstructuur aanleggen. Mooie natuur. 
Vergroten capaciteit opvang regenwater is gezamenlijke opgave. Particulieren moet worden ontmoedigd om tuinen te volledig te verharden en worden gestimuleerd om tuinen te vergroenen. Daar ligt uiteraard ook een belangrijke eigen verantwoordelijkheid. Het zorgen voor een rainproof openbare ruimte en zorgen voor riolering met voldoende capaciteit is verantwoordelijkheid gemeente. Tav klimaatadaptatie is er nog veel te winnen: huidige probleemgebieden goed in beeld brengen en strategische maatregelen treffen (wo aanleggen groenstroken, watergangen etc). Ook nieuwe ontwikkelingen zijn maatregelen tbv klimaatadaptatie van groot belang. Verder helpt het natuurlijk niet dat veel openbaar groen wordt verkocht (en vervolgens vaak wordt verhard) omdat gemeentelijke onderhoudskosten te hoog zijn. Uitgangspunt moet zijn: verkoop openbaar groen mag niet ten koste gaan van capaciteit opvang regenwater, dus eisen stellen aan percentage verharding. 
Voorlichting ( waarom het niet handig is je tuin te bestraten) en het groot inkopen van kratten, en aldus faciliteren, lijken me een taak van de gemeente. Het participeren in de eigen omgeving, en daar ook verantwoordelijkheid voor dragen, is dan weer aan de bewoners. De Gemeente zijn wij allemaal. 
We moeten het samen maar oplossen om fijn te kunnen blijven wonen. 

De Hessenweg als verblijfsplek

Als ik relaxed en rustig wil winkelen, ga ik nog liever naar utrecht dan naar de bilt; toch best raar dat de stad het wint van een dorp. De bilt wordt echt een autodorp. Het is als fietser amper mogelijk om te parkeren bij de albert heijn en met een kinderwagen of fiets over de stoep van de AH naar de hema lopen is bijna onmogelijk. Ik pleit voor een autoluwe kern; als dat in steden lukt, waarom dan niet hier?? Ik denk dat alle winkeliers er baat bij hebben als er rustig gewinkeld kan worden. Dan zou ik iig zeker vaker komen. 
Als je hier auto's gaat weren sterft het uit ben ik bang. En als niet-autobezitter is frequent OV wel heel prettig, ook al fiets ik zo veel mogelijk. Een beetje opknappen kan geen kwaad... (en haal dan die stomme obstructie voor Hessenweg 147 ook weg). Oja... De zebrapaden gaan nog wel eens fout... In het nadeel van de voetganger... 
De Hessenweg is nu een ongezellige straat met druk verkeer. Auto's hebben er alle ruimte. Voor fietsers en voetgangers is amper plek. Dat is niet logisch voor een winkelgebied in een dorpscentrum. Maak de straat autovrij, en laat alleen in de ochtend verkeer toe voor laden en lossen. Dan is er ruimte voor brede fietspaden waar bakfietsen en moederfietsen ruim baan hebben, en kinderen en bejaarden veilig kunnen slenteren van winkel naar winkel. Goed voor de winkels en voor de sfeer in het centrum. 
De stoep en even bijpraten met een bekende is een onmogelijke combinatie. Op zaterdagen is er vaak een voetgangersfile: de borden van de winkeliers en volle fietsenrekken maken dat er 1 voetganger door kan lopen, vaak loop ik over de smalle strook naast het fietspad. (bij AH is dat ook zo fantastisch goed geregeld, zelfs een fietser krijgt zijn fiets niet uit het rek, laat staan dat je op de stoep iemand kunt passeren) Het verkeer weren is een risico, het heeft wel wat die chaos en het is maar een klein stukje van de Hessenweg. Eenrichtingverkeer lijkt me een mogelijke optie, maar ik heb meer last van de te smalle stoep dan het verkeer. Mogelijk dat de winkeliers hun borden niet meer op de stoep zetten, een kleine verandering, maar het zou veel prettiger, opener overkomen. Idee voor winkeliers om toch mensen naar binnen te krijgen: biedt een goedkope prijs voor iets wat gezamenlijk ingekocht wordt. Plakkaat op het raam, bij inschrijving van x deelnemers zoveel korting. Winkelen als beleving: Het zijn vooral functionele winkels, en eigenlijk koop ik vaak via internet. Om er meer een kern van te maken zal het niet alleen in winkels gezocht moeten worden. Horeca goed idee maar een leeg pand waar een internet café in komt lijkt mij ook interessant. Dat zou dan half ontmoetingsplek, half werkplek kunnen zijn. (idee broedplaats, maar dan gratis en in het centrum, eventueel met een speelhoek waar werkende/ oppassende ouders hun kind even los kunnen laten om mails te beantwoorden en anderen te treffen) Consumenten zijn gebaat bij leuke winkels en er zou meer contact tussen consument en winkelier kunnen zijn. (complimenten voor de kookwinkel die heel actief en benaderbaar is) 
Een centrale ruime parkeerplaats maken zodat fietsers en voetgangers veilig kunnen winkelen. Gezellige zitjes/terrasjes maken voor een ontmoeting en klein hapje of drankje is altijd welkom. Het liefste zou ik zien dat de weg verboden is voor verkeer en dat als 1 geheel tot aan de winkels betegelen en opfleuren met bloembakken en desnoods het bestaande fietspad behouden. Maar het vooral een gezellig en veilig winkel/wandel gebied maken dus. zodat ook de kinderen lekker kunnen meegaan zonder gevaar te lopen. . Het verkeer vind ik erg chaotisch op de hessenweg. Vaak opstoppingen doordat auto's geen plek hebben voor parkeren dus maar stil staan op de weg met knipperlichten aan. Vrachtwagens die moeten lossen en de boel ophouden. De weg is gewoon te smal voor al dat verkeer. Eventueel zou een 1 richtings verkeer tot de mogelijkheid behoren. Maar bovenstaande heeft mijn voorkeur. 
Er is teveel blik op de Hessenweg. Het inrichten zoals bijvoorbeeld de Slotlaan in Zeist is een optie. Eenrichting verkeer, inhammen voor laden en lossen en meer groen en ruimte voor voetgangers, fietsers en terrassen. Vooral dat laatste mag mij betreft wel: meer horeca op de Hessenweg zorgt ervoor dat je er langer verblijft. Dan doel ik niet alleen op kroegen, maar lunchrooms, boekenwinkel met koffie, pop-up proeverijtjes.... Nu ga je doelmatig naar de Hessenweg voor de boodschappen. 
Er is veel oponthoud door stoppers en er zijn veel onduidelijke verkeerssituaties. Minder autoverkeer, parkeren, en meer ruimte voor groen geeft ook mogelijkheden voor minder bodemverharding. Dat helpt het probleem regenwaterafvoer dan ook weer mee. Het enige waar ik me zorgen over maak is de bereikbaarheid met de bus. 
Er zou een parkeer- en stopverbod voor de hoofdrijbaan moeten komen op de Hesseweg. Vaak wordt er midden op de weg geparkeerd, vlak voor zebrapaden, door vrachtwagenchauffeurs. Het ontneemt zicht, zorgt voor oponthoud, irritatie en inhaalacties. Dit heeft al voor ongelukken gezorgd ook. Leveranciers parkeren in de zijstraten, verkeer op de straat. 
graag veel meer inrichten op lopen en fietsen en minder autoverkeer en parkeren 
Heel belangrijk dat er veel parkeergelegenheid is bij de winkels. Anders trekken mensen naar andere dorpen. Zware pakketjes moeten bij een postkantoor afgeleverd kunnen worden. Daarnaast kan het winkelgebied ruimer worden gemaakt. Maar is niet noodzakelijk, het levert ook hangjongeren op. Het heeft nu nog iets van een knus dorpsgevoel. Laat dat niet verloren gaan. 
Het één hoeft het ander niet uit te sluiten; er zou ruimte moeten zijn om (kort) te kunnen parkeren en ruimte/sfeer om te recreëren. De verblijfruimte verbeteren lijkt me daardoor een must voor de Hessenweg door middel van het terugbrengen van doorgaand verkeer en een ruimte creëren waar het publiek zich prettig en veilig voelt. De winkels die er nu zitten zijn een prachtige basis, nu de omgeving nog waardoor het voor winkeliers ook aantrekkelijker wordt. Ruimte maken voor groen, markten, proeverijen en andere festiviteiten EN een creatieve oplossing voor het (kort) parkeren: ik ben voor. Ook het lopend of met de fiets komen als je in de buurt woont zou gestimuleerd kunnen worden door in ieder geval voldoende fietsplekken te creëren waar je rustig en veilig je fiets kan parkeren zonder het gevaar dat je kind onder een auto loopt. 
Ik ben niet van de PvdA maar weet dat ze al jaren vragen om een openbaar toilet. Ik vind de situatie best ok zoals hij nu is maar als je nu afvraagt waarom de mensen niet langer blijven.. geen mens is waterdicht. Liefst wel een schone, ook voor moeders met kleine kinderen te gebruiken, tja ik weet ook niet hoe. Verder wil ik alle parkeerplekken behouden, liefst uitbreiden, dat is nl. vaak de reden waarom de mensen uberhaubt naar de Hessenweg komen. 
Ik denk dat het verstandig is om dichtbij meer openbare parkeerplaatsen dichtbij de Hessenweg te hebben. Desnoods indien mogelijk ondergrondse of parkeertoren. Het is voor de winkeliers van levensbelang dat dat beschikbaar is omdat heel veel mensen anders liever online shoppen. Ik in ieder geval wel Ander ding is wel dat het er een aantrekkelijk winkelaanbod moeten zijn met winkels waarvoor je graag de hele Hessenweg afloop. Niet nog meer groenten en fruitwinkels of nog meer kapperszaken. Leuke eettentjes(met terras) modezaken, unieke sieradenshops, woonaccesoires en dergelijke. Hessenweg zelf eenrichtingsverkeer en goede route aanduiding langs parkeerplaatsen. De Hessenweg is dan automatisch minder druk met autoverkeer waardoor het fijner buiten zitten is. 
Ik heb nog een andere opmerking: Kan de toewijzing van winkelterreinen meer gedifferentieerd? Nu zijn er erg veel kappers en groentezaken. Te hoge concurrentie voor de groentezaken m.i. Een tweede opmerking: de fietspaden vanaf de Looydijk richting dr. Letteplein zijn te smal om op te fietsen en je wordt ingehaald. Als 67jsrige wordt ik daar erg nerveus van als iemand me ineens inhaalt. Om maar te zwijgen hoe vaak mensen tegen de richting er fietsen 
Ik vind de parkeerplaats bij de AH verschrikkelijk, zowel met de auto, fiets als lopend. Druk, klein en onoverzichtelijk. Ik begrijp er helemaal niks van hoe men dat zo heeft bedacht, nog maar zo kort geleden. Ik ben met mijn fiets al verschillende keren bijna omver gereden door uitparkerende automobilisten, terwijl ik het eenrichtingsverkeer volgde. Verder zou ik graag meer groen zien op de Hessenweg, en minder reclameborden. 
Laat de gedachte van de bestaande, traditionele Hessenweg nu eens los. Durf creatief en ruim te denken. Bijvoorbeeld: maak een plein ter hoogte van de T-kruising Hessenweg/Eurusweg. Op de hoek is al een bouwput; sloop ook het huis aan de noordzijde van de bouwput. Maak een ondergrondse parkeerplaats (desnoods 2 lagen ondergronds) zodat als je 'boven komt' midden tussen de winkels staat. Maak van de Hessenweg een doodlopende straat, doodlopend tot het nieuw te creëren plein. Alleen openbaar vervoer en fietsers hebben WEL doorgang. Omdat het openbaar vervoer op het plein stopt, is het extra aantrekkelijk met de bus te komen. Op de doodlopende stukken van de Hessenweg kan men blijven parkeren. Ontsluiting via de rotonde (Looydijk links en rechts, Hessenweg rechtdoor). Ook ontsluiting via Buys Ballotweg, en ook Hessenweg noordzijde/Letteplein). Op deze manier is men het gejakker op de Hessenweg kwijt. Er ontstaat een heerlijk winkelgebied, dat grotendeels toch nog met de auto bereikbaar is. Ideaal parkeren in de ondergrondse parkeerplaats, omdat men dan midden tussen de winkel komt. Eindelijk heeft De Bilt een echt plein in het centrum voor sfeer, gezelligheid, terrassen, groen, wandelgebied, allerlei activiteiten. DURF, echt durf ruim te denken. Dit is een oplossing voor het behoud van de winkels MET publiek. De auto onder de grond, de mens in de zon (of onder overkapping als het regent). 
Laden en lossen geeft een te grote verkeersdruk. Gebruik Slotlaan Zeist als voorbeeld. Doe pro-actief iets aan de winkelbezetting. Het is leuk en erg gewenst groen om alleen aan fietsers te denken maar zeer veel inwoners pakken toch, al of niet noodzakelijk, de auto. De ondernemers betalen de prijs dan voor het groene gedachtegoed.. Veel klanten komen met de auto. En als ze die niet kwijt kunnen gaan ze elders. Dag klandizie. Welkom verpaupering. 
Ooit was er sprake van een parkeergelegenheid/garage op het braakliggende terrein van P.Doek / Fysio Schopenhouwer/GGD. Nu is daar helemaal niets. Zeer ongezellig en treurig om te zien ook. Goede investering om hier alsnog een goede bestemming aan te geven. (Ondergrondse) parkeergarage in combinatie met winkels. En als dat er dan is vooral Laad/los plekken voor de vrachtwagens aan de Hessenweg zodat het verkeer niet stagneert. Eventueel deels eenrichtingsverkeer en meer ruimte voor terrassen en wandelaars. 
Parkeerplaatsen handhaven, winkelgebied moet ook met de auto optimaal bereikbaar zijn. Eenrichtingsverkeer leidt tot sluiproutes in straten waar je die niet wilt, dus geen optie. Winkelaanbod gevarieerder en daarmee aantrekkelijker maken, 7 kappers op de Hessenweg is teveel van het goede. Fietsers moeten in de huidige situatie met gevaar voor eigen leven op de fietsstroken rijden; lijken zowel bij voetgangers als bij automobilisten vogelvrij te zijn. Op de Hessenweg-zuid (het woongedeelte tussen de beide rotondes) staat nog welgeteld één boom; dit als bewoner van dit deel van de weg jaren geleden al aangekaart bij de gemeente, maar nieuwe aanplant moet wachten op een zgn. 'herinrichting'. De Hessenweg verandert na sluitingstijd van de winkels in een racebaan. Strenger handhaven op snelheid; de 30 km zone geldt ook voor lijnbussen en vrachtvervoer. 
Reclameborden van de winkels maken de stoep te vol, onoverzichtelijk en rommelig. Ook staan er veel ongebruikte fietsen in de rekken. Het is vooral aan de zijde van de Kruidvat lastig de fiets te parkeren en elkaar te passeren. Misschien zouden minder auto-parkeerplaatsen aan die kant een ruimteslag geven. Er wordt door auto's te hard gereden op de Hessenweg, vooral buiten openingstijden van de winkels. Op het gedeelte tussen de Utrechtseweg en de winkelzone voel ik me als fietser vaak niet veilig. Dit gedeelte is qua groen ook erg kaal en lelijk. De Bilthovenseweg heeft een mooie laan, de winkelzone van de Hessenweg ook redelijk, maar dat stuk tussen de twee rotondes is een kale boel. Het mist samenhang, terwijl het een groene verbinding zou kunnen zijn tussen winkels en Van Boetzelaerpark, oftewel een leuk ommetje op een marktdag. 
Verbeteren verblijfsruimte Hessenweg door bredere stoepen, meer parkeerruimte fietsers, minder ruimte voor auto’s. Leefbaarheid (directe omgeving) Hessenweg staat onder druk door auto afhankelijkheid. Ook is oplossing gewenst voor bevoorrading winkels, zorgt voor overlast en verkeersonveilige situaties. Invoeren venstertijden, geen zwaar vrachtverkeer door dorp, maar bevoorrading via kleiner (bij voorkeur elektrisch) transport met overslagpunt aan rand van het dorp. Door toekomstig instellen eenrichtingsverkeer (VCP) wordt Hessenweg nog drukker en komt verblijfsfunctie verder onder druk te staan. Herinrichting Hessenweg-Zuid oppakken zoals beschreven in VCP. 
Wat meer variatie in de winkels en wat meer lunch-eetgelegenheden zou leuk zijn. En strenger toezicht op het dubbel parkeren wat tot gevaarlijke situaties leid. 

Hessenweg, centrumgebied met toekomstkansen

Als ik snel optel hoeveel specialistische horeca er al op de Hessenweg/Looydijk zit kom ik per 1 januari 2018 op een aantal van VIJFTIEN ondernemers. Dan hebben we ook nog tenminste DRIE gecombineerde detailhandels...Telt U mee? JOOS, ZEBBS, KO SHING, DE GRIFFEL, REEG, WAH NAM, MUTIARA, NEW YORK, ALEXANDOS, BU!TEN, YEEMEI, BOSPORUS, DOMINO, MAMA MIA en DE ARTISJOK.En dan kan er ook nog wat gegeten en gedronken worden bij oa DE BOTTER, KRIJGER en BOUWMAN. Dus wil je niet dat de al bestaande horeca elkaar nog verder doodconcureerd, zal je beter deze ondernemers meer ruimte geven om datgene te doen wat ze het liefst willen én kunnen: ONDERNEMEN. Dus meer mogelijkheden om bijvoorbeeld terrasruimte te creëren bij het bedrijf, meer ruimte voor creatievelingen die hun pand aantrekkelijk willen maken maar vaak al direct vastlopen in de regels. Maar ook realiseren dat er nog meer horeca op steenworp afstand ligt aan de Dorpstraat en Utrechtseweg. En dan niet te vergeten de (gesubsidieerde) zorginstellingen maar vooral plaatselijke ( eveneens gesubsidieerde) sportverenigingen, welke schaamteloos hun ruimte verhuren voor bruiloften, jubilea en andere evenementen. Dus niet méér horeca, maar meer ruimte aan het gevestigde échte horecabedrijf om de passie van de horeca te mogen delen met hun gasten, de bevolking van de Bilt! En uiteraard zou ik hierover héél graag in gesprek gaan met gemeente en andere belanghebbenden. Rob van Meerten van BU!TEN Hessenweg 174 
De Bilt loopt nu al vast met het verkeer etc. We hebben onze jaarlijkse evenementen. Het is goed genoeg zo, we wonen in een dorp, wie zit er te wachten op lallende figuren om 2 uur s'nachts? We hebben een schitterende stad vlakbij. Wil de winstruikende ondernemer a.u.b. elders zijn zaak opzetten? Als er iemand een gebouw wil neerzetten met flexplekken voor werkenden is er nog ruimte zat op Larenstein. 
Haha volgens mij heeft Rob van Buiten boter op zijn hoofd want als er iemand extra kwam de laatste jaren in de Hessenweg en daardoor een andere zaak niet overleefde😬.. Maar horeca is er inderdaad genoeg. Probleem is dat er gewoon veel spreiding in zit en er niet echt een gezellige kernplek is. Verder kampt De Bilt gewoon met het standaard probleem van elke dorpskern die vlakbij een leuke gezellige stad zit. En dat gaat echt niet veranderen de komende jaren, steden trekken eerder meer dan minder. 
Hessenweg als dorpscentrum voor dagelijkse boodschappen en ontmoeting, geen centrumfunctie voor gemeente of regio. Geen functie die zorgt voor grote (auto)verkeersaantrekkende werking. Meer variatie in voorzieningen gewenst, afgestemd op samenstelling/behoefte lokale bevolking: minder kappers, meer goede horeca (bijv. lunchroom/koffiebar) en meer ruimte voor ontmoeting of om even te kunnen werken. Verder meer ruimte voor mengformules (horeca-detailhandel) en winkels met specialistisch aanbod (bijv. ambachtelijke Biltse producten). 
Het zou geweldig zijn als De Bilt een echt centrum zou hebben, een plek waar je je in het ‘hart’ van het dorp voelt. Hoewel het me moeilijk te realiseren lijkt, moeten we er toch vol op inzetten. Met deze stelling ben ik het van harte eens. Voorwaarden: geef de winkeliers alle ruimte (letterlijk en figuurlijk) hun brood te verdienen. Wat is nog meer nodig? Juist, dat er (kopend) publiek komt! Hoe bereik je dat? Haal het gevaarlijke jakkerende verkeer weg van de Hessenweg. Laat de straat doodlopen ter hoogte van de Eurusweg: openbaar vervoer MOET wel doorgang hebben (ook fietsers natuurlijk). Zorg voor parkeerruimte voor/achter/naast/onder/boven de winkels, zodat alle soorten detailhandel hun brood kunnen blijven verdienen. Maar vooral: maak het gezellig, sfeervol: terrassen, overkapping (bij regen), openbaar toilet, bankjes, en natuurlijk een plein voor activiteiten. Maak ondergrondse parkeerruimte. Daarmee vullen deze stelling in: "Het zou geweldig zijn als De Bilt een echt centrum zou hebben, een plek waar je je in het ‘hart’ van het dorp voelt. Hoewel het me moeilijk te realiseren lijkt, moeten we er toch vol op inzetten". 
Ik ben van mening dat er een ander soort winkel bij moet gaan komen. Dus miet meer fietsenmakers en kappers...die zijn er al genoeg. Te veel eigenlijk. Ook daar zou de gemeente inmoeten grijpen. Daarnaast vraag ik mij wel eens af of de huurprijzen niet te hoog zijn om hier ondernemers te laten vestigen. 
Lijkt op een ander onderwerp op deze site. Ik pleit voor meer diversiteit in het winkelbestand, meer leuke horeca, voor een bakje koffie, lunch, maar ook evenementen. Pop-up podia met bandjes kinderactiviteit, (pop-up) winkels voor initiatieven van lokaal geproduceerd eten, bijv. groentes/fruit/vlees, kleding, kunst. 
Met de bus ben je in minder dan een kwartier in het centrum van Utrecht, waar een ruim aanbod cultuur, winkels en horeca te vinden is. Het Lichtruim is vlakbij. Voor mij is het voldoende als de dagelijkse boodschappen en inkopen in De Bilt gedaan kunnen worden. Het huidige winkelaanbod voorziet daarin, wat meer variatie is welkom. Er zijn de laatste jaren voldoende horecazaken bijgekomen. Een bruisend nachtleven moeten we niet willen in De Bilt, het is gelukkig al een stuk rustiger 's nachts in de weekenden sinds de Qwibus gesloten is. Inderdaad minder lallend uitgangspubliek over de Hessenweg 's nachts. 
Pro-actief iets tegen leegstand doen. Zorgen dat potentiële klanten hun auto kwijt kunnen (anders gaan ze ergens anders heen). Met deze 2 peilers ben je al een eind onderweg. Geen ondernemer(weinig in ieder geval) gaat investeren in een straat waar straks te weinig klanten komen. In een gemeente die je overstelpt met regeltjes. 

Meer op de fiets

Betere bestrating. Looijdijk is hopeloos. Buys Ballotweg en omgeving is hopeloos. Hessenweg (zuid) is hopeloos. Voor een fietser is 1/2cm al een verkeersdrempel. Dus putten, klinkers, slechte reparaties en zelfs lomp uitgevoerde belijning is allemaal hopeloos. 
Dat velen hun auto gebruiken is ook het gemak denk ik. Maar ik vind ook niet alle wegen even veilig om met kleine kinderen naar school te fietsen. Vaak zie ik hele kleine kinderen slingerend over de weg achter moeder aan fietsen. Sowieso vind ik dat gevaarlijk, laat je kind voor op rijden zodat je ziet wat er gebeurd. Maar fietspaden langs de routes maakt het al een stuk veiliger om niet steeds te schrikken van die langs razende auto's. Op de binnen wegen een aangepaste snelheid hanteren? Al kan ik niet ontkennen dat sommige herscholing voor veilige verkeers regels nodig hebben. 
Er zijn in de afgelopen jaren (vanaf omstreeks 2014) een aantal goede beslissingen gemaakt voor de aantrekkelijkheid van fietsen de gemeente De Bilt. Dit speelt vooral een rol in doorgangswegen, fietsstraten en vrijliggende fietspaden. Een uitstekend voorbeeld is de Laan van Weltevreden, met een kronkelend fietspad met mooie straatlantaarns, zodat de Biltse Rading met haar drukke verkeer en fijnstof/stikstof vermeden kan worden. Echter zijn er enkele vergeten straten of gebieden, zoals de Looydijk, waar je regelmatig wordt weggedrukt door een bus of auto, in plaats van voor een voorrangssituatie voor fietsers te kiezen door middel van een fietsstraat. Een ander voorbeeld is Bedrijventerrein Larenstein, waar slechts één ingang is voor de fiets aan de zuidkant, en je voorlangs de ladende/lossende vrachtwagens en autobedrijven moet gaan. Dit zou verbeterd kunnen worden door in het midden van 'de Bril van Larenstein' een verbindingsweg voor langzaamverkeer naar het fietspad op de bomenlaantje (tussen C. de Haasweg/P.C. Staalweg en Komentenlaan) toe te voegen. Effectief wordt dit al gebruikt, zichtbaar door een gat in het hek van het Bedrijventerrein. Voorbeelden te over; in mijn optiek er moet meer integraal worden gekeken hoe verbindingsroutes lopen, hoe deze gebruikt worden, welke delen aantrekkelijker zijn en vooral... hoe de minder aantrekkelijke delen, die (te) dicht bij de wegen liggen of zorgen voor een minder directe routes, tot fantastische veilige en prettige routes te maken om de fietser van, naar en door De Bilt te krijgen. 
Gezondheid (voldoende bewegen, minder ruimte voor auto) is belangrijk thema omgevingsvisie. Stimuleren fietsgebruik moet hand in hand gaan met terugdringen autogebruik en voldoende stallingsruimte bij OV knooppunten/bushaltes. Inzetten op fijnmazig fietsnetwerk, voldoende brede en goed verlichte fietspaden, veilige fietsstroken en oversteekplaatsen en voldoende ruimte voor fietsparkeren. Optimaliseren rotonde Larenstein voor fietsers noodzakelijk ivm verkeersveiligheid en betere doorstroming (volledig rondfietsen of alsnog ondertunneling tbv fiets). Bedrijven aanmoedigen om fietsgebruik te stimuleren via mobiliteitsplan. Rondom scholen auto’s ontmoedigen ivm verkeersveiligheid. Bij nieuwe ontwikkelingen strenge (auto)parkeernorm hanteren om autobezit/-gebruik terug te dringen en fietsgebruik te stimuleren. 
Het fietsen over de Looijdijk naar school is levensgevaarlijk. verkeer van rechts heeft altijd voorrang en dat zijn nogal veel wegen. Voor een kind niet te overzien. Ook de rotondes leveren gevaarlijke situaties op. Fietsers die de rotonde afsnijden, auto's die het overzicht kwijt zijn. Misschien zijn tunnels iets voor kinderen om aan de andere kant van de Hessenweg te komen. Fietspaden zijn ook ideaal. Maar dat maakt het beeldzicht er niet mooier op. Het knusse dorpsgevoel komt dan weg te vallen voor steriele fietspaden. 
Het gaat redelijk goed. Wel liggen er wat barrières zoals de groenekanseweg. Die kom je maar moeilijk veilig over bij de waterweg en planetenbaan. Verder zijn er veel veilige fiets routes met vrije paden. 
Ik fiets veel en voel niet veel belemmeringen in De Bilt. Alleen op de rotondes voel ik me niet veilig, vooral niet die op de kruising Hessenweg-Looydijk. 
Ik heb een deelauto. Dat bevordert fietsen voor de korte afstand enorm, want vaak ben ik net zo lang onderweg naar de auto als naar mijn bestemming. Gelukkig zijn er 4 deelauto’s in de gemeente, waarvan 2 vlakbij het centrum. Een vaste plek voor de auto bij de Dorpsstraat is overigens erg welkom. Een leuke attentie voor mensen die geen auto bezitten zou dit wellicht kunnen stimuleren. (Een bon voor een regenpak, of een setje fietslichtjes oid.) Verder zou het helpen als bij de scholen de plekken op de stoep, die geen parkeerplaats zijn, maar die wel genoeg ruimte lijken te hebben om een auto neer te zetten, van paaltjes worden voorzien. Wat het autogebruik niet zal terugdringen, maar de veiligheid wel vergroot, is het verplaatsen van de dikke randen op de parkeerplaats, zodat de autoneuzen niet meer over de stoep staan. Bij de Albert Heijn heeft dat de situatie veel verbeterd. 
Je bevordert het fietsen niet door autootje te pesten, dat werkt averechts. Zorg voor goede fietsverbindingen. Laat fietsers niet eindeloos lang wachten voor verkeerslichten. Zorg voor voldoende fietsstalling bij winkels. In het algemeen: maak fietspaden breder (wellicht wetswijziging voor nodig, maar toch!). Waarom moeten fietsers ook over verkeersdrempels hobbelen? Maak bochten ruimer; in de bochten etc. mag het best een tegeltje breder zijn! Waarom moeten fietsers vaak op (ongelijke) tegels hobbelen en kunnen auto's over glad asfalt? Ga eens kijken hoe Houten dat doet: een uitstekende fietsstad!!! Advies aan de planontwikkelaars: stap zelf op de fiets, op verschillende tijden van de week. En doe eens alsof je veel haast hebt. En doe dat ook eens als recreant. Doe dat met een gewone fiets, maar ook met een elektrische. Oh oh oh oh, wat een ellende kon je dan tegen in ons (oude) dorp. Dan rollen de oplossingen je vanzelf tegemoet. 
Naast fiets ook ruimte voor lopen en goede en snelle OV-verbindingen. vooral minder autoverkeer en parkeerplaatsen. autodelen stimuleren. 
Stimuleer actief het fietsgebruik maar niet door autogebruik te ontmoedigen. Stimuleer ouders om hun kinderen in de wijk op school te doen. Onderneem initiatieven om jeugdige fietsers ook veilige en fatsoenlijke fietsers te maken. 
Voor fietsers is op maar een paar plekken ruimte gemaakt: De 1e Brandenburgerweg, Soestdijkseweg Zuid en Groenekanseweg (incl. verbeterde kruising met Hessenweg). Op de andere hoofdwegen zijn de fietsvoorzieningen om te huilen. Het fietspad op de Hessenweg-Noord is te smal. Op Hessenweg-Zuid en Looydijk wordt je van de sokken gereden door snel auto- en vrachtverkeer. De rotondes op de Hessenweg zijn ronduit gevaarlijk voor fietsers. Dat kan stukken beter. Met brede, vrijliggende fietspaden. Fietsparkeerplaatsen ontbreken ook in veel wijken en straten. Terwijl auto's overal mogen parkeren, is voor fietsenrekken nergens aandacht. Dat kan veel beter. Neem een voorbeeld aan Utrecht! Als ik me veiliger voel op een ruim fietspad, en ik kan mijn fiets stallen, zal ik zeker vaker de fiets pakken. 

De buurt meer verantwoordelijk? 

De belangen zijn vaak tegenstrijdig. Het eigenbelang viert hoogtij. Naar bescheiden mensen wordt niet meer geluisterd. De meest overheersende en luidste stem van de wijk wordt te vaak als woordvoerder van de wijk gezien. Het gevaar is, dat overheidsorganen dit geluid tot "wens van de wijk" bestempelen. Het gevolg is, dat velen daardoor afhaken (want hun stem wordt toch niet gehoord). ..............de zwijgende meerderheid........... Dus gemeente, hier ligt een mooie taak: probeer ook te luisteren naar "de zwijgende meerderheid". Dit vereist deskundige medewerkers! 
Er zijn leuke initiatieven, zoals het weghalen van de vier meter dikke struiken en het leggen van gras op die plek. Maar ik merk bij mij in de wijk een redelijke kloof tussen de koopkant en de huurkant. Het botert niet echt. Ik zie het niet zitten om zelf voortrekker te worden van een sociaal ding dat waarschijnlijk moeilijk van de grond komt. 
Het wordt weer bij de burger neergelegd maar als je een bord in de buurt wilt plaatsen om aan te geven dat wij een whatsapp alarm hebben ter afschrikking mogen we dat niet plaatsen. Dus samen willen we wel maar dan alleen zoals zij het willen. Maar wie weet het beste wat de zaken in de wijk zijn? De bewoners! 
Ruimte bieden voor buurtinitatieven kan bijdragen aan de versterken sociale cohesie/gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Voorbeeld is sleuteldienst voor hek rondom een schoolplein, zodat schoolplein ook buiten schooltijden (onder toezicht van ouders) een functie voor kinderen uit de buurt kan hebben. Gemeente kan buurtinitiatieven via gebiedsgericht werken faciliteren en moet daarbij uiteindelijk de belangen afwegen. Een initiatief voor bijv een buurtspeeltuintje is leuk voor gezinnen met jonge kinderen, maar niet iedereen zit daar wellicht op te wachten. En als het nu openbaar groen is kan een speeltuin met veel verharding gevolgen hebben voor opvang capaciteit regenwater. Als openbaar groen een nieuwe functie krijgt, waarbij buurtbewoners het gaan beheren (bijv moestuin), zou gemeente ook financieel moeten ondersteunen. 

Woondorp of woon-werk dorp? 

De Bilt is vooral een woondorp, maar daar horen wel basisvoorzieningen bij. Dat betekent naast winkels voor dagelijkse boodschappen ook passende horeca (zoals lunchroom, koffiebar) en lokale bedrijvigheid. Horeca als plek van ontmoeting en plek om even te werken. Leefbaarheid in dorpskern moet voorop staan: die staat op veel plekken al onder druk door toenemende autoverkeer. Uitgangspunt voor lokale bedrijvigheid moet zijn: geen hinderlijke bedrijvigheid (geluid, stank, verkeersaantrekking) in dorpskern, deze uitplaatsen (bijv naar Larenstein). Dat zou ook ambitie moeten zijn voor resterende bedrijfslocaties in dorpskern: Ambachtstraat, Molenkamp, Herenweg en Dr Letteplein. Daarmee ontstaan mogelijkheden voor toevoegen woningbouw in de dorpskern. Inzetten op ‘schone’ werkgelegenheid in creatieve sector (Dorpsstraat eo) en kenniseconomie (life science as) met aandacht voor duurzame mobiliteit. 
De Bilt kan een prima woon werk functie behouden cq krijgen. Dat betekend dan wel dat er de nodige voorzieningen moeten komen of verbeterd worden. Ik denk dan vooral aan parkeergelegenheid buiten de kern, tegengaan sluipverkeer, lunchgelegenheid voor bedrijven. Ons dorp staat nog niet bol van de horecagelegenheden dus daar zou nog wel uitbreiding kunnen plaatsvinden (vooral voor leeftijd 18 - 25) 
Graag veel reuring in ons dorp: veel winkels, veel horeca, veel activiteiten. Fantastisch: het centrum van dit alles is de Hessenweg, van de rotonde tot Mutiara. En het "centrum van dit centrum" is het kruispunt Hessenweg/Eurusweg: daar maken we een ontmoetingsplein. Rond dit gebied appartementen, die de hoogte in gaan. Diverse soorten appartementen: koop- en huur, maar ook goedkoop en wat meer luxe. Voor jong en oud. In diverse steden zien we, dat ouderen juist graag boven of in de onmiddellijke omgeving van winkels (en 'reuring') willen wonen. Laat ons dorp alstublieft geen slaapdorp worden, waar niets te beleven valt. Dus, parkeren onder grond, bruisend leven op straatniveau, heerlijk wonen boven deze drukte (mag best 5 a 6 hoog worden). Kijk naar de nieuwste winkelcentra van de dorpen en steden om ons heen. Veel bewoning (dus de hoogte in), betekent veel mensen, dat betekent veel 'reuring', dat betekent omzet voor winkels en horeca, dat betekent dat we ook een aantrekkingskracht hebben voor mensen uit de omgeving. 
Het is een fijn dorp, wonen, werken voor jong en oud. De mix is prima! Ik vind de kleine bedrijven terreinen ook zijn charme hebben, de ondernemers zitten dichtbij het centrum en de klanten. Parkeren in de kleine straatjes rondom het centrum is soms even zoeken, maar ja parkeren hoeft ook niet precies voor je eigen deur. Ik vind gezien de toekomst (vergrijzing) meer aandacht voor senioren woningen, zodat er meer doorstroming komt en er huizen vrij komen voor gezinnen. 
In een woondorp wil je het maximale aan werk, winkel en horecagelegenheden hebben. Als je wil dat mensen zo min mogelijk de auto pakken moet het dus beschikbaar zijn in het eigen dorp. Natuurlijk betekend dat meer drukte in het centrum maar ook minder auto beweging. Als het vooral een woondorp is met veel rust....ja hoe kom ik dan aan mijn boodschappen en dergelijke? En dan moet ik nog steeds voor een restaurant de auto pakken. 
Kamerbewoning en meer ruimte voor andere woonvormen is belangrijk. De Uithof ligt vlakbij. De mensen die daar studeren zijn de toekomst. Bindt ze aan je door te zorgen dat ze al tijdens hun studie in De Bilt wonen. Maak ons dorp niet tot een gemeente waar je alleen welkom bent als je óf oud óf extreem rijk bent. 
We wonen niet in Utrecht, omdat daar het avond- en nachtleven ons te druk is. In De Bilt is het precies goed. Het enige dat mist is een fijn plekje om te ontbijten. Meer frisgroen in de straten in plaats van hekken bij de speeltuintjes zou welkom zijn. En chillplekken om te hangen moeten er voor ouderen net zo goed Zijn als voor jongeren. Een leuk jeu de boules baantje ofzo, of een stekje met een paar bankjes en een klein bloementuintje. Liefst met horeca erbij. Bijvoorbeeld in het Van Boetzelaerpark. 

Ruimte maken voor meer woningen 

Er is in De Bilt grote behoefte aan meer woningbouw: vooral sociale huur en huurwoningen in middensegment. Probleem is dat er te weinig woningen worden bijgebouwd en dat geschikte locaties niet voor het oprapen liggen. Voor woningeigenaren geldt in dat opzicht: niet bijbouwen van koopwoningen creëert schaarste en daarmee wordt de eigen woning (nog) meer waard. Sociale huur en middensegment huur kan prima in hogere dichtheid. Hoger bouwen omdat dan ondergronds parkeren mogelijk wordt is ouderwets gedacht. Bouwen in hogere dichtheid vooral geschikt op plekken die goed met OV zijn ontsloten en mits goed inpasbaar in de omgeving. Gemeente moet bij nieuwbouw veel strengere parkeernormen stellen, zodat minder ruimte nodig is voor parkeren. Ondergronds parkeren is niet alleen een enorme kostenpost voor ontwikkelaars maar zal uiteindelijk ook een desinvestering blijken (wat doen we over 25 jaar met die kelders?). Wat ook kan helpen: bij nieuwbouw minimum percentage deelauto’s voorschrijven. Minder parkeerplekken komt de betaalbaarheid van de woningen ten goede en beperkt de toename van autoverkeer in de dorpskern. 
Er is niets mis met 4-lagen met een kap en ondergronds parkeren. Gezien de ondergrond (zandgrond) is het relatief goedkoop 'ondergronds te gaan'. Ik ben er een groot voorstander van. Maar los van de parkeerruimte moet er altijd een uitstekend openbaar vervoer zijn met een aantrekkelijke frequentie. En ook goede fiets- en wandelpaden naar winkels etc. Ook met een hoogte van 4 lagen met een kap kan een aantrekkelijk straatbeeld ontstaan; dat is een kwestie van architectuur. 
Het is prima als we dichter, en dus wat hoger, gaan bouwen in De Bilt. De Bilt wordt dan wat voller en stedelijker. Daar hoort de auto ook steeds minder bij. Het is dus prima om voor meer mensen te bouwen, en hen geen of weinig parkeerruimte te bieden. Het openbaar vevoer en de fiets zijn een prima alternatief. 
Ik kan me in geen van de stellingen vinden, omdat ik het niet eens ben met het uitgangspunt van vasthouden aan de parkeernorm. Volgens mij kan je ook goedkopere woningen bouwen zonder parkeerprobleem als je maar zorgt voor alternatieve vervoersmogelijkheden zoals goed en snel OV en ruimte voor de fiets. Bij nieuwbouw kan ook een deel-autosysteem gestimuleerd worden. 
Ook hier, let op je informatie en vraagstelling. Er worden hier 3 problemen op 1 hoop gegooid. 1. er zijn te weinig (nieuwbouw)woningen in het sociale sector en middenklasse segment. Lullig om naar Utrecht te wijzen dat net de hele Leidse Rijn heeft gebouwd. Wat heeft De Bilt gebouwd de laatste jaren? Niets, beste mensen. Dus ga bouwen, breek eens een leegstaand gebouw af en zet daar huizen, ga in discussie over de rode contour, doe iets. De bestemmingsplannen zijn nu veel soepeler dan vroeger en we hebben huizen nodig. 2. Niemand zit te wachten op hoogbouw, zeker niet voor mensen met een krappe beurs. Kijk maar eens hoe dat er na 20 jaar uit ziet dan. 3. De gemeente heeft zijn parkeernormen en ruimtelijke ordening/stedenbouwkundigen maar verwacht dat de bouwers het oplossen. Werk nu eens een beetje samen. En begin nu eens met een oplossing van het probleem dat zovelen De Bilt gebruiken om hun auto te stallen, waarna ze met het openbaar vervoer verder reizen. Of laat de bedrijven die voor veel extra verkeer zorgen zelf eens een oplossing bedenken. 
Parkeren met ondergronds parkeren is een uitstekend idee. Veel mensen zijn voor hun werk afhankelijk van de auto. Zorg dan ook dat dat aantrekkelijk blijft.Het is DE rede voor mij geweest om van Utrecht naar De Bilt te komen. Speel daarbij wel in op de toekomst. Elektrisch rijden moet binnen een aantal jaar gewoonweg een aantrekkelijker alternatief zijn dan brandstofauto"s. Niet alleen huurwoningen bijbouwen maar ook goede betaalbare koopwoningen erbij. Er zijn te weinig doorstroomwoningen in Utrecht en ook in De Bilt. 
Voor de hand ligt het om parkeren overal ondergronds te gaan maken. En om autovrij wonen aantrekkelijker te maken. Een eco-woonvorm met ruimte voor eigen deelauto’s en deelbakfietsen is razend populair. Zie de Veemarkt ontwikkeling. Ik zie niet in waarom dat in de sociale koop niet zou kunnen. Er zijn veel plekken in het dorp (oude school, oude peuterspeelzaal, pand tegenover de apotheek bij het park) waar goedkoop wonen zonder auto mogelijk moet zijn. Dat lost op de lange duur meer op dan maar meer en meer parkeerplaatsen maken. 

Voorbereid op de toekomst?

Het verduurzamen van huizen weten we nu wel. Wat ik van de Gemeente of een denktank verwacht is een overall plan met een visie waar burgers aan mee kunnen doen, instappen, en daarvoor eventueel bij de gemeente geld voor kunnen lenen om het gezamenlijk te realiseren. Qua transport zou er een snelverbinding,zijde geenbus, met station Utrecht/ Bilthoven kunnen komen. Waar ik van droom is schonere lucht, gezien de files moet de lucht hier bar vies zijn en danken we veel aan de groene omgeving, maar kan er nog meer bedacht worden. 
Koopflats uit de jaren '50 afbreken en nieuwbouwen is iets wat ik me al een poos afvraag. Stel dat je ze laat staan en verduurzaamd, zijn ze de investering waard gebleken over 30 jaar? Bereik je er genoeg mee? En, wie wil er nou groots investeren in een (oud) appartement? Er wonen starters en senioren (die na 7 jaar verhuizen omdat het niet meer past bij hun levensbehoefte), en mensen met een kleiner inkomen. Bovendien kun je bij nieuwbouw een parkeerkelder en een woonlaag toevoegen... Ik ben benieuwd naar ervaringen van anderen om deze vraag te beantwoorden. 
Natuurlijk is nieuwbouw het gemakkelijkst om te verduurzamen, maar wie heeft er nou buiten Bilthoven Noord dat geld rondslingeren? Ik zou blij zijn als ik €150.000 kon lenen... 

Starten van initiatieven 

Ik heb een idee aangedragen bij de gemeente en nooit iets van gehoord! Dit moet echt beter als je de bewoners mee wilt nemen en initiatieven wilt steunen. Dus, zorg dat het duidelijk is waar je terecht kunt bij de gemeente. 
Volgens mij is niet de vraag op welke moment ondersteuning zinvol is, want dat zal per initiatief weer anders zijn. Wat in ieder geval nodig is, is een duidelijk aanspreekpunt bij de gemeente, dat diegene weet hoe hij/zij een initiatiefnemer verder kan helpen en de gemeente zorgt voor snelle, interne afstemming zodat de initiatiefnemer niet zelf steeds weer doorgestuurd wordt. (Voorbeeld: gemeente Utrecht heeft een Kompas voor Initiatieven (gespreksplaat) en een intern initiatievennetwerk waar onderling afgestemd kan worden). 
Wij zouden bijvoorbeeld de groenstroken tussen de Rading en Utrechtseweg ten dele met bloemenweiden kunnen vullen in plaats van 14 jaar achter elkaar vogelnesten om te ploegen en zwaar te bemesten ten behoeve van mais. Zet er notenbomen omheen en maak een mooi natuurgebied met wateroverloop zone. Het hoeft niet duur te zijn. Het kan best wat beter in de bilt. Gewoon goed kijken en doen wat logisch is. 

Wat zou u aan uw buren/buurt vragen?

Ik denk dat ik als ik zorg nodig heb vooral een beroep zal doen op vrienden, familie en professionals. Wat kleine, praktische zaken kan ik ook aan een aantal buren in de straat vragen. (bv pakketjes aannemen, postbus legen en plantjes water geven in de vakantie, vuilnis buiten zetten) 
Ik heb geen enkele optie aangeklikt. Er is eigenlijk niets van toepassing voor mij. Het aanpakken van pakketjes of lenen van gereedschap bijv. dat doen we al onder elkaar. 
Ik heb nog een groot eigen sociaal netwerk. Er zijn voldoende mensen en vrienden in mijn omgeving om te helpen. Alleen met vakantie-opvang van de poes en de post is het vaak tobben. Maar ik zou het moeilijk vinden om iemand in de straat mijn sleutel te geven. Wat nu als er iets meegenomen wordt? 
Wij vragen alles aan elkaar te leen, brengen elkaars kinderen naar school, houden de buurt in de gaten zonder gemilitariseerde app-patrouilles, delen een buurt moestuin en vieren oliebollen samen. Maar er zijn vast mensen net buiten 'ons kringetje' waar ik boodschappen voor kan meenemen of die ik te eten uit zou willen nodigen. En vragen blijft moeilijk. Dat blijkt, dus daar zou de gemeente te hulp kunnen schieten. 

Rol van de gemeente

1. Let op je vraagstelling. Iemand die niet zo veel heeft met de gemeente zal deze site ook niet bezoeken. Daarnaast verwacht ik van de gemeente dat de mensen hun werk goed doen, is het niet een beetje raar om dat als vraag op te nemen? 2. Ik verwacht van de gemeente dat ze eerst denkt aan de belangen van de mensen die er wonen, pas daarna aan de belangen van de zakelijke ondernemingen die er ook nog zijn. Ik snap dat dat heel out of de box is voor deze raad maar het zou als uitgangspunt moeten dienen. Sommige dingen kunnen we inderdaad niet overzien maar voor andere, zoals dat er vergeten is een aansluiting van de Utrechtse weg op de A27 te maken, was toch geen glazen bol nodig. 
De gemeentelijke overheid moet 3 van 4 opties op zich nemen..(en nog veel meer) Moet dicht bij de burger staan en diegene helpen die zichzelf niet kan helpen. Niet alles van de burger over laten...want dan is het dat iedereen dacht dat iemand het wel zal doen maar niemand deed iets.... 
Ik heb niet zo'n hoge pet op van de gemeente. Merk wel dat ze actiever zijn in het veiliger maken en meer politie op straat. Maar verder ............. er word weinig rekening gehouden met inwoners die onder aan de ladder leven. Weinig steun/hulp voor mensen die in financiële problemen zitten. Te weinig inlevings vermogen voor mensen die noodgedwongen een andere woning nodig hebben. Voor jongeren vanaf een jaar of 16 is weinig tot niets te doen. Zij moeten bijv. richting utrecht om enig vertier te zoeken in hun vrije tijd. En verder vind ik veel megaaaaaaa duur hier. De huren vliegen omhoog (ook al is dat landelijk geregeld) om nog maar te zwijgen over de jaarlijkse rekening van de gemeentelijke belasting. 
Ik verwacht van de gemeente dat ze goed helpt als ik een vraag heb, dat ze proactief meedenkt en waar nodig/handig mensen met elkaar in contact brengt en faciliteert en dat ze natuurlijk bezig is met de toekomst en algemeen belang en daarbij ook zorgt voor ondersteuning van het proces als belangen bv botsen en dat de verschillende invalshoeken en belangen voor het voetlicht gebracht kunnen worden ook als mensen dat zelf niet zo snel doen. 
In alle rollen die jullie jezelf toedichten scoren jullie een ruime onvoldoende. Een gebiedsmakelaar gaat slechts een heel klein pleistertje plakken op een gapende en stinkende wond zijn. Het word de hoogste tijd dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid pakt en niet slechts een beetje politiek correct een communicatietrajectje start. 
Van de gemeente moet je verwachten dat er nuttig met het geld omgegaan wordt. Er is een schuld van 82/83 miljoen opgebouwd. Ik heb niet het gevoel dat ik een idee heb waar dat naartoe gegaan is. Het personeel dat de groenvoorzieningen onderhield is weg. Het groen is vervallen tot onkruidzones. Een wethouder van de VVD uit het vorige college laat de burgers afvalbakken adopteren.... gevolg is nog meer zwerfvuil. Alle voorzieningen hollen achteruit omdat er in de raad over alles en nog wat, behalve echte zaken gedebatteerd wordt. Politiek lijkt het vaak onvoldoende om echte inhoud te gaan. De burger ervaart een stevige kloof tussen hem/haar en de gemeente en het bestuur. Het moet echt een stuk beter gaan in de bilt willen wij de kloof kunnen dichten. 

Van kijkgroen naar gebruiksgroen

En weer moeten wij iets adopteren terwijl de gemeente verantwoordelijk zou moeten zijn voor dergelijke voorzieningen. Ik heb moeite met de keuzemogelijkheden die geboden worden in de beantwoording. Het zijn proefballonetjes..... Als we het groen onderhoud overlaten aan goedwillende amateurs ( inclusief mijzelf) gaan we veel schade aanrichten aan vogels en hun kansen op nesten bouwen entiteit een goed einde brengen. Het zal net zo gaan als met de geadopteerde afvalbakken, een rommeltje. Het moet beter. 
Ik ben gek op de natuur en zou meer variatie wel op prijs stellen. Speelgroen en bloemen om te plukken is een leuke optie net zoals struiken met eetbare vruchten. Maar denk dat dit geen lang leven beschoren is. 
Ik ga met Bas Poppe mee. Ik zou meer groen ook op prijs stellen en ben helemaal niet zo bang dat andere het kapot gaan maken. Gebeurt nu toch ook niet? Ik vind de vraag erg sturend naar: Groen moet je doen maar dan moet je het wel zelf doen als burger. Alleen heb ik juist al veel gedaan. Ik heb een duurzame groene tuin laten aanleggen met weinig bestrating, bijen vriendelijke planten en struiken en een aantal bij de woning passende bomen. En dat aan de voor en achterzijde. Dus wat mij betreft is de gemeente nu aan zet. Tijd voor onderhoud aan een te adopteren stukje groen heb ik net als werkende mama van 2, ook niet. Ik ben namelijke ook een werkende mama van 2. 
Ik heb al groen geadopteerd. Ik beleef er heel veel plezier aan. Wel is het al meerdere keren gebeurd dat mijn geadopteerde groen is beschadigd door de gemeente (miscommunicatie tussen gemeente en uitvoerende bedrijven). Ook heb ik ondervonden dat ik terughoudend moet zijn met mooie bloemen en planten omdat kinderen ze kapot trekken en voorbijgangers ze plukken. Ik weet daar zo gauw geen oplossing voor, behalve dus niet al te uitbundige planten uitkiezen. In mijn buurt (appartementencomplex Buys Ballotweg) ziet het groen van de gemeente er verder triest uit. In sommige perken groeit vrijwel niks meer en wordt geen nieuwe beplanting aangebracht. Daartegenover staat dat het grasveld naast het Johan Cruijff-voetbalveld gedurende driekwart van het jaar wekelijks gemaaid wordt. Daar zie ik het nut niet van in en ik heb er andere bewoners ook over gehoord. De gemeente zou ervoor kunnen kiezen dit maaien te halveren en de resterende tijd (en dus het geld) te gebruiken om de plantsoenen naar een iets hoger level te tillen. 
Ik heb wat moeite met de antwoorden in deze stelling. Ik zou nl. meer variatie in het groen wel op prijs stellen én ik ben niet bang dat anderen het dan kapot maken. Meer antwoorden hebben een dergelijke extra voorwaarde waardoor het onnodig complex wordt. 
Ik vind de vraagstelling en bijbehorende antwoorden niet de lading dekken: ja, ik wil meer groen (zoals veel studies hebben aangetoond is dit van positieve invloed op het algemene welzijn), ja, ik vind het prima om daar eventueel zelf voor de handen uit de mouwen te steken (en dus in natura bij te dragen en verder ken ik mensen in de buurt, maar ik heb geen zin om zelf de leiding te nemen over dit initiatief, dus de gemeente zou hier een rol in kunnen spelen), en ja, een kwaliteitsimpuls zou goed zijn, maar waarom zou dat vanuit de gemeente niet lukken? 
Ik vind groen belangrijk, zeker. Maar waar haalt iedereen toch zoveel tijd vandaan om ook zelf dingen aan te pakken? Met 2 kinderen onder de 8, een fulltime baan en een mantelzorgtaak van een dag in de week, zie ik weinig ruimte voor handen uit de mouwen. 
Ik vind groen heel belangrijk. Wij hebben vele pogingen ondernomen om in contact te komen met de gemeente over het stukje groen voor onze voortuin. Maar liefst 6x hebben we gebeld in de afgelopen 2 weken met de vraag ons terug te bellen. Zonder resultaat helaas. Het beleid dat er nu is, is vooral geënt op 'afbraakbeleid'. Als er onderhoud gepland staat dan worden alle struikjes (in ons geval) in een diagonaal op 10 cm afgezaagd. De rest, inclusief zwerfafval, bramenstruiken, afgevallen takken, prikplanten (ook een ouder van 2 jonge kids) blijft onaangeraakt. Dat begrijp ik niet en wil ik eigenlijk niet begrijpen. (Marc ik deel je mening: Shabby is het juiste woord). Blijkbaar moet je hier 'adopteren' want kopen is geen optie en dus ook geld investeren om dat stukje grond (in mijn geval recht voor mijn huis) vol te planten.... zin heb ik er niet direct in maar het aangezicht wil ook wat... al zou de Gemeente ons eens terugbellen om over de opties te praten...... 
Ik wil meer variatie in het groen en ben niet bang dat anderen het kapot maken, maar heb op dit moment zelf weinig tijd om ook groen in de openbare ruimte te gaan onderhouden en verfraaien. 
Ik woon pas 3 jaar in De Bilt. Ben hierheen verhuisd om het "groen", maar vooral om dichter bij bossen op Utrechtse Heuvelrug te wonen. Ik vind het onderhoud van de openbare ruimte (al dan niet groen) in De Bilt nogal... shabby... (En iedereen zei dat ik "op stand" ging wonen toen ik hierheen kwam... nou-ou-ou-ou... 😆) 
Ow ja de moderne tijd met diepgang van de dikte van een mobieltje. Er is zoveel onderzoek gepubliceerd over waarom het groen in de wijk goed is voor de (geestelijke) gezondheid van de mensen, de rust en stabiliteit in de wijk, het tegengaan van vandalisme, is er dan niemand die zich in de informatie en vraagstelling van deze enquête verdiept in de feiten voordat het hier op internet gekwakt wordt? Mening: openbaar groen is verantwoordelijkheid van de gemeente, het zou de gemeente sieren als ze deze ook daadwerkelijk en op een fatsoenlijke wijze nakwam. Ook als dat geld kost. En ook als het betreffende stukje groen niet in het zicht voor het gemeentehuis maar ergens in een achterstandswijk ligt. 

Dromen over het Van Boetzelaerpark

Antwoord 3, maar antwoord 4 snijdt ook wel hout... 
De poll is niet goed: Ik zou het leuk vinden als er meer kleinschalige evenementen waren. Maar ik vind ook dat het park grotendeels zo zou kunnen blijven als het is. In de poll kan ik echter maar 1 ding kiezen. 
De poll spreekt over de ecologische waarde van het park. Wat is die waarde? Gaat het om beschermde diersoorten (de das en marter komen er bijvoorbeeld voor). Welke ecologische waarden horen in dit park thuis en waarom? 
De speeltuin is helaas weinig uitnodigend / uitdagend, in ieder geval geen reden om speciaal hiervoor met de kinderen naar het park te gaan. Park ‘leeft’ verder ook niet, daardoor soms zelfs wat naargeestig. 
Een veilige plek met een hoge stenen barbecue zou fantastisch zijn in de zomer. Zeker met een paar picknicktafels erbij. Het stuk aan de dorpskant met de bomen heeft bij regen heel veel modder en er groeit onder de bomen nauwelijks iets. Daar zou van mij wel wat mee mogen. Een bestendig mos of iets dergelijks. Een kleinschalige horecagelegenheid, echt een klein theehuisje ofzo, bij het kleine watertje en de eendenkooi, lijkt me ook heel passend. Zelf vind ik het jammer dat de identificatiebordjes bij de planten en bomen steeds meer verloederen. Zeker bij een stukje eetbaar groen zou educatie niet misstaan. En sowieso zou er meer eetbaar groen mogen zijn in het park. Een pluktuin trekt ook mensen. Zoals de appelboomgaard in Winsum. 
Gezien de eerdere reacties, wil ik aangeven dat er juist voor de kinderen wel iets is gemaakt. Nml een speeltuin. Voor alle andere liefhebbers is er weinig. Het park is volgens mij geschonken aan de bevolking om er gebruik van te maken en te genieten van het rustgevende groene karakter. De poll geeft tevweinug mogelijkheden om te kiezen en is daarom niet nuttig of te sturend. Ws is de onbekendheid het gevolg van de weinige activiteiten die er plaatsvinden. De kunstmarkt is daar een uitzondering op, maar is maar 1 x per jaar. Wanneer er per kwartaal of half jaar een grootschaliger evenement zou zijn en tussendoor wat kleinschaliger dan bereik je veel meer mensen en gaat het park “leven” wanneer de gemeente ook nog het achterstallig onderhoud weg werkt....... 
Het park mag inderdaad wel wat opgeknapt worden. En voor kinderen wat meer speeltoestellen. Dat vind ik echt beneden de maat. Picknicken kun je altijd lijkt me als je zelf spullen meeneemt. Een klein plekje voor een kopje koffie, limonade of ijsje lijkt me wel goed plan. Al met al vind ik dit best een moeilijk onderwerp. Het is afwegen tegen de natuur en het vertier. 
Het park moet blijven zoals het nu is. Een oase in de dorpskern, maar goed bezocht door gezinnen, hondenbezitters, natuurliefhebbers, etc. Én te goed bezocht door hangjongeren, die voor overlast zorgen, afval achterlaten (drankflessen, wietzakjes, blikjes, etc.), het park als openbaar toilet gebruiken (bah!), gaten in de omheining naar de Utrechtseweg maken. Verplaats de JOP's naar een afgelegen, hufterproof omgeving. Aanleg van verlichting en betere paden (gedeeltelijk al gerealiseerd) is een aanbeveling. De gemeente zou het ook wel wat beter mogen onderhouden, op sommige plekken staat meer onkruid dan planten. Geen grootschalige evenementen, zoals de Kunstmarkt. Die is inmiddels te groot en te succesvol en betekent een forse aanslag op het park en de dieren die er leven. 
Ik ben het met Babs eens dat de speeltuin weinig uitdagend is. Dat zou veel beter kunnen. park biedt zeker te weinig mogelijkheden (sport en spel) voor de verschillende leeftijdsgroepen kinderen. Bovenwoning pleit voor meer eetbaar groen. Maar dat is er potentieel (deels) al. In dat kader is het echter onbegrijpelijk dat de boomgaard niet vrij toegankelijk is. Er zijn teveel bankjes weggehaald in de loop van de tijd. 
Ik denk dat het bereik van deze poll te klein is om goede en bruikbare info te krijgen. Slechts 51 mensen hebben deze poll ingevuld (nog te gaan tot 29 januari!), terwijl gemeente De Bilt ruim 40.000 inwoners telt! De vraagstelling en poll zijn m.i. al min of meer gestuurd; weinigen geven hierop nog een extra toelichting. Ik kwam per toeval deze site tegen! Als gemeente De Bilt echt wil weten wat de inwoners met het Van Boetzelaerpark willen, welke ideeën zij hebben, dan zou je een uitgebreide(re) en open enquête moeten houden en die verspreiden onder alle Biltenaren (en niet alleen online). En bovendien hier meer (beter?) over communiceren als je echt wilt dat zij meedenken en die input wilt gebruiken. Met de uitkomsten kun je verschillende scenario’s uitwerken en die vervolgens weer toetsen bij de inwoners. Zo laat je ze meedenken, is de acceptatie van het uiteindelijke resultaat groter en wordt het park ècht voor en door Biltenaren! Het Van Boetzelaerpark is een mooi park, wel aan groot onderhoud toe. Ik kom er graag, niet heel veel, wellicht vanwege de weinige (aantrekkelijke) activiteiten die er zijn. De Kunstmarkt in september is hèt evenement in het park waar veel Biltenaren (en bezoekers van buiten De Bilt) naar toe komen. Hiernaast zouden er nog kleinere evenementen georganiseerd kunnen worden, zodat er met enige regelmaat publiek naar het park getrokken wordt. 
Ik ga met Peter Schildwacht mee in de redenering. Ook de opmerking over het varkespoeltje dat na een regenbui overblijft van een veel te klein hondenveldje kan ik onderschrijven. Het veld waar de 4 kalveren op staan zou een betere locatie voor de honden zijn. Samenleven doe je ook als je met de hond op pad bent. Die weide kan dan tijdens de kunstmarkt gebruikt worden. De hondenbezitsters zullen dat graag respecteren. Toezicht is nuttig maar niet alleen op de honden. Hangjongeren maken een enorme troep en niemand die in de positie is ze aantekenen spreken. Goed onderhoud, de nieuwe wethouder heeft een deel van de paden weer op orde gebracht, is van belang. Dat kan niet alleen aan de vrienden overgelaten worden omdat het een park is van ons allemaal. 
Ik kom er nooit omdat mijn honden er niet los mogen dus kies ik voor het bos. Een klein stukje wat afgezet is waar ze wel los mogen dat is niet echt fijn omdat niet alle honden samen kunnen. Als je wandelt heb je daar minder last van. Verder betere verlichting zou wel fijn zijn verder is het wel een mooi park 
Ik zou graag zien dat het park 'onzichtbaar' beter bestand wordt gemaakt voor eventuele evenementen en gebeurtenissen. Geen vast horecapunt of paviljoen, maar wel vaste stroom punten, water punten en eventueel een toilet faciliteit. Zodat zowel Kunstmarkt als kleinere evenementjes makkelijker een infrastructuur geboden wordt en daarmee schade beperkt blijft. Een ander punt is dat 'wij vrienden van het van Boetselaarpark' het eigendomschap niet uitdragen. Wanneer de jeugd snapt dat dat park ook van hen is, met de daarbij passende verantwoordelijkheid, zou dat vast schelen. 
Niet meer activiteiten in het park. Er zijn veel dieren in het park. En extreem zwaar gebruik schaad het park. Er moet ook draagvlak blijven vanuit de direct omwonende. Die zijn in een rustige omgeving gaan wonen met een rede. Bbq en horeca is niet passend in het park. Het lijdt tot overlast voor omwonende. 
Wat er vooral veranderd moet worden is de jongeren die in het park ‘hangen’ en alles wat het met zich mee brengt. Daarnaast vind ik een horecapaviljoen niet per se haalbaar in de zin van de rust die je dan weg haalt. De koeien vind ik een leuke additie aan het park en dat maakt het voor mij iets natuurlijker :) 

 

Issues (stap 4)

Volgt.